Pravni pogoji

Splošna pravila uporabe produktov in storitev informacijske tehnologije, ki jih ponuja družba Petrol d.d., Ljubljana z dne 8.9.2011

 

 1. Ta pravila imajo naravo splošnih pogojev poslovanja in določajo pogoje uporabe produktov ter storitev informacijske tehnologije, ki jih ponuja družba Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična št. 5025796000, id. št. za DDV: SI80267432, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno štev. 1/05773/00, z osnovnim kapitalom 52.240.977,04 evrov (v nadaljevanju: ponudnik). Kadar so pravila uporabe posameznega produkta ali storitve določena posebej, se ta pravila uporabljajo subsidiarno.
 2. Kot produkti in storitve informacijske tehnologije štejejo zlasti aplikacije in druga programska oprema za osebne računalnike, mobilne telefone, tablične računalnike in druge podobne naprave, aplikacije na spletnih straneh oziroma v okviru socialnih omrežij, spletne strani ipd. (v nadaljevanju produkti in storitve).
 3. Uporaba ponudnikovih produktov in storitev brez sprejema teh pravil ni dovoljena. S pričetkom uporabe produktov in storitve se šteje, da oseba, ki jih uporablja, soglaša s temi pravili.
 4. Uporabnik v skladu s temi pravili predstavlja osebo, ki uporablja produkte in storitve na katere se nanašajo ta pravila ali jih je uporabljala v preteklosti in je sprejela pravila bodisi izrecno bodisi na podlagi določil Obligacijskega zakonika o splošnih pogojih poslovanja ali drugega predpisa. Vse pravice uporabnika in dolžnosti ponudnika, ki jih določajo ti splošni pogoji, se nanašajo zgolj na uporabnike, kot jih določa ta odstavek.
 5. S trenutkom, ko uporabnik sprejme ta pravila, ne glede na način njihovega sprejetja, zavezujejo uporabnika glede vseh ponudnikovih produktov in storitev, ki jih uporabnik že uporablja ali ki jih bo uporabljal v prihodnje. Uporabnik se strinja, da lahko ponudnik ta pravila kadarkoli spremeni, če jih predhodno objavi na spletni strani www.petrol.si ali njeni podstrani, spremenjena pravila pa lahko pričnejo veljati najprej en mesec po njihovi objavi.
 6. Izdajatelj je praviloma imetnik vseh materialnih avtorskih pravic na produktih in storitvah, ki jih ponuja in imetnik morebitnih drugih pravic intelektualne lastnine. Na podlagi teh pravil se ponudnik ne odpoveduje tem pravicam ter jih ne omejuje, prav tako pa jih ne prenaša na uporabnika. Kadar je nosilec materialnih ali moralnih avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine na produktih in storitvah druga oseba ali kadar se produkti in storitve uporabljajo v povezavi s produkti in storitvami druge osebe, ponudnik ne daje jamstev v zvezi z uporabo teh produktov.
 7. S sprejemom teh pravil se uporabnik produktov ali storitev zavezuje, da jih bo uporabljal na zakonit in legitimen način in za doseganje zakonitih in legitimnih namenov. Kadar ima uporabnik z uporabo produktov ali storitev možnost sporočati svoje mnenje ali objavljati druge vsebine (fotografije, filmi ipd.), se zavezuje, da vsebine ne bodo škodovale dobremu imenu ponudnika ali žalile čustev drugih uporabnikov ter tretjih oseb ali posegale v njihove pravice.
 8. Ponudnik lahko kadarkoli preneha ponujati produkte in storitve, ne da bi moral o tem prej obvestiti uporabnika.
 9. Ponudnik ni dolžan zagotavljati dostopnosti produktov in storitev, če prihaja do njihovega nedelovanja zaradi nedelovanja infrastrukture, storitev ali programske opreme drugih oseb, od katerih je odvisno delovanje ponudnikovih produktov in storitev ali zaradi napak v produktih in storitvah.
 10. Ponudnik lahko produkte ali storitve kadarkoli spremeni, kar vključuje tudi možnost samodejne posodobitve oziroma spremembe programske opreme, ki jo je potrebno prenesti na naprave uporabnika. Če pri tem nastanejo stroški zaradi prenosa preko infrastrukture za prenos podatkov, te stroške trpi uporabnik.
 11. Ponudnik ne zagotavlja, da bodo produkti in storitve delovale na strojni in programski opremi uporabnika. Kadar so v zvezi s posameznimi produkti in storitvami navedene strojne in programske zahteve, so navedene zgolj informativno.
 12. Ponudnik ne zagotavlja, da so informacije, ki jih uporabnik pridobi s pomočjo produktov in storitev pravilne, popolne, natančne oziroma posodobljene, kar vključuje tudi vsebine tretjih oseb in oglasna sporočila.
 13. Kadar je v okviru uporabe produktov ali storitev mogoče hraniti določene podatke, ponudnik ne zagotavlja, da bodo ti podatki hranjeni trajno. Uporabnik prevzema riziko izbrisa takšnih podatkov. Podatki, ki jih uporabnik vnese v produkt ali storitev, so lahko shranjeni v nezaščiteni obliki ali se v taki obliki prenašajo preko infrastrukture za prenos podatkov. Uporabnik prevzema tveganje za zlorabo podatkov, ki bi jo povzročile tretje osebe.
 14. Ponudnik uporabniku v zvezi s produkti in storitvami ni dolžan nuditi pomoči pri njihovi uporabi, kar velja tudi v primeru, ko ponudnik objavi telefonske številke ali druge kontaktne podatke za pomoč uporabnikom.
 15. Uporabnik se strinja, da lahko produkti in storitve prikazujejo oglasna sporočila ponudnika ali tretjih oseb.
 16. Za vsebino oglasnih sporočil tretjih oseb ter druge vsebine tretjih oseb ponudnik ne odgovarja. Uporabnik se zaveda, da so lahko te vsebine žaljive, neprimerne ali drugače posegajo v osebnost uporabnika, kljub temu, da si bo ponudnik v razumnem obsegu prizadeval takšne vsebine preprečiti.
 17. V primeru, da se produkti in storitve uporabljajo v povezavi s socialnimi omrežji ali drugimi podobnimi storitvami, kjer ima uporabnik ustvarjen račun oziroma profil z javno dostopnimi podatki, uporabnik dovoljuje, da se na tem profilu objavijo podatki o uporabi aplikacije ter oglasna sporočila ponudnika. V kolikor pravila socialnega omrežja ali druge storitve to omogočajo, lahko uporabnik prepreči objavljanje takšnih podatkov.
 18. Če obstaja sum, da uporabnik krši določila teh pravil ali predpisov ali če pride do zlorabe produkta ali storitve s strani tretje osebe lahko uporabnik brez predhodnega opozorila odstrani vsebine, ki jih je s pomočjo aplikacije ali storitve objavil ali hranil uporabnik ali tretja oseba. Dodatno lahko ponudnik v teh primerih brez predhodnega obvestila uporabniku prepove ali dejansko onemogoči uporabo produktov in storitev.
 19. Ponudnik storitev ni odgovoren za nikakršno škodo, ne glede na njeno obliko, ki bi nastala uporabniku zaradi uporabe ali nedelovanja produktov in storitev ali zaradi ponudnikovega ravnanja v nasprotju s to pogodbo, razen kadar na podlagi teh pravi izrecno prevzema določeno dolžnost oziroma kadar pravice do odškodnine ni mogoče omejiti ali izključiti na podlagi prisilnih predpisov.
 20. Za pravno razmerje med ponudnikom in uporabnikom se uporablja slovensko pravo, za reševanje sporov v zvezi s tem razmerjem pa je pristojno sodišče v Ljubljani.

 


 

Povej Petrolu

Z oddajo kontakta v sistem Povej Petrolu dajem upravljavcu spletnega mesta Petrol d.d., Ljubljana, osebno privolitev, da se podatki, ki jih sporočim spletnemu mestu petrol.si in podatki o moji uporabi tega portala, vključno s piškotki, obdelujejo z namenom objave na tem portalu in oblikovanja vsebine tega portala skladno s pravili portala. Naslov elektronske pošte bo uporabljen izrecno samo za dostavo osebnega odgovora.
Splošni pogoji in pravila sistema Povej Petrolu

Upravljavec spletnega mesta www.petrol.si in sistema Povej Petrolu je Petrol d.d., Ljubljana.

Spletno mesto petrol.si uporablja sistem Povej Petrolu za direktno komunikacijo z uporabniki produktov in storitev skupine Petrol.

Sistem Povej Petrolu omogoča vsakemu uporabniku interneta, da odda svoje mnenje, pohvalo, kritiko ali zgolj vprašanje na katerokoli temo.
Vsak oddan kontakt prek sistema Povej Petrolu dobi osebni odgovor urednika, ki je odgovoren za vsebino kontakta. Zaposleni v Skupini Petrol se trudimo odgovoriti na vsako vprašanje v najkrajšem možnem času. 

Vsebine spletnega mesta petrol.si, ki so označene z naslovi Povej Petrolu, so vsebine, ki jih pripravljajo uporabniki sami, niso cenzurirane ali kako drugače uredniško preoblikovane.

Uporabnik lahko zavrne objavo svojega kontakta, če pri oddaji besedila odkljuka to možnost. V tem primeru, bo osebni odgovor še vedno prejel na oddani elektronski naslov, kontakt pa se bo neobjavljen shranil v sistem Povej Petrolu.

Vsebine, objavljene na spletnem mestu petrol.si, so informativne narave in nimajo narave svetovalnih ali podobnih storitev za uporabnika. Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala uporabnikom spletnega mesta ali tretjim osebam v zvezi z uporabo spletnega mesta petrol.si, razen v primerih, ko bi bila ta izključitev odgovornosti v nasprotju z zakonom.

Upravljavčeva politika je, da na spletnem mestu ne dopušča vsebin, ki s svojo objavo predstavljajo kaznivo dejanje, so žaljive, pomenijo ščuvanje k etnični, rasni, verski ali drugi nestrpnosti, posegajo v osebnostne pravice, predstavljajo zlorabo osebnih podatkov ali kršitev tujih avtorskih ali sorodnih pravic. Vendar pa upravljavec spletnega mesta skladno s tretjim odstavkom 8. člena ZEPT ni dolžan pregledovati ali nadzirati vsebin, ki so na spletnem mestu objavljene, kolikor te ne sodijo med uredniško oblikovane vsebine. Upravljavca je o protipravnih vsebinah ali konkretnih dejstvih, iz katerih izhaja protipravnost določenih vsebin, mogoče obvestiti po elektronski pošti na naslov www.petrol@petrol.si.

Upravljavec nemudoma, ko mu postanejo protipravnost določenih vsebin na spletnem mestu petrol.si oziroma dejstva ali okoliščine, iz katerih izhaja protipravnost vsebin, znana, ukrepa tako, da po lastni presoji vsebine odstrani ali onemogoči dostop do njih. Enako ravna v primeru, da mu tako naloži pristojno sodišče ali drug pristojni organ.

Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala obiskovalcem spletnega mesta ali tretjim osebam v zvezi s sledenjem spletnim povezavam, ki so dostopne na spletnem mestu petrol.si, oziroma v zvezi z dostopanjem do vsebin, dostopnih prek teh povezav, razen v primerih, ko bi bila ta izključitev odgovornosti v nasprotju z zakonom.

Upravljavec ima sedež v Republiki Sloveniji in kot ponudnik storitev informacijske družbe skladno z Direktivo 2000/31/ES na celotnem območju Evropske unije deluje na podlagi slovenskih predpisov o storitvah informacijske družbe.

Ta pravila lahko upravljavec brez predhodnega opozorila ureja in spreminja.

 


Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Petrol Energetika, d.o.o., svoje potrošnike seznanja, da zagotavlja izvensodno reševanje sporov s področja električne energije, zemeljskega plina, toplote in s področja potrošniških kreditov pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov tj. Evropskim centrom za Reševanje sporov, Tomšičeva 6, Ljubljana.

Petrol Energetika, d.o.o., na drugih področjih izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov ne priznava, razen če z objavljenih splošnih pogojev in/ali sklenjenih pogodb s potrošniki ne izhaja drugače.

Povezava do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov se nahaja na naslednji povezavi: http://www.ecdr.si/index.php?id=44

Postopek izvensodnega reševanja potrošniških sporov se izvaja v skladu s Pravili ECDR o postopkih izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki so objavljena na navedenem spletnem mestu.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.