Prejeli nagrado za okolju prijazno storitev

 

Inovativnost izkoriščanja odpadne toplote iz industrije za daljinsko ogrevanje na gospodarskem območju in v mestu Ravne na Koroškem, ki sta jo skupaj razvila Petrol Energetika in Metal Ravne iz skupine SIJ, je zmagovalni projekt in dobitnik nagrade za okolju prijazno storitev na že tradicionalnem Okoljskem srečanju časnika Finance, ki se je odvil v torek, 10. novembra 2015, v Ljubljani. Projekt ima velik potencial za nadaljnji razvoj in širšo implementacijo, saj gre za prvi tovrsten projekt v slovenskem prostoru, ki je uspešno poiskal in povezal porabnike odpadne toplote ter razvil potrebne tehnične in organizacijske rešitve, kar je pri tovrstnih projektih največji izziv.

Petrol Energetika je v sodelovanju z družbo Metal Ravne iz skupine SIJ dobitnik nagrade za projekt uporabe odpadne toplote, s katerim je skupina SIJ postavila temelje za prihodnje uspešno izkoriščanje odpadne toplote kot dopolnilnega ali celo glavnega vira za daljinsko ogrevanje v mestih, ki so v bližini jeklarn oziroma drugih največjih porabnikov energije. Metal Ravne je eden izmed vodilnih proizvajalcev orodnih in specialnih jekel v Evropi, Petrol Energetika pa je ponudnik celovitih energetskih in okoljskih rešitev, proizvajalec, dobavitelj in distributer različnih vrst energije in storitev, prilagojenih individualnim potrebam odjemalcev tako na lokaciji ZGO Ravne kot tudi na regionalni ravni.

V nagrajenem projektu so partnerji izrabili odpadno toploto, ki nastaja pri hlajenju elektroobločne peči v družbi Metal Ravne, katera se je do sedaj preko hladilnih stolpov neizkoriščena odvajala v okolje. Jeklarska industrija spada med energetsko najbolj intenzivne panoge, saj večina preoblikovanja poteka pri visokih temperaturah (taljenje, kovanje, valjanje, toplotna obdelava). Največji porabnik električne energije v Metalu Ravne je elektroobločna peč, s katero pretaljujejo odpadno železo. Ker doseže temperatura jekla v elektroobločni peči več kot 1.600 oC,  je potrebno hlajenje, ker drugače konstrukcija peči ne bi zdržala takšne toplotne obremenitve.

Skupen projekt omogoča izkoriščanje dela odpadne toplote za pripravo t. i. daljinske toplote, ki se izkorišča tudi za ogrevanje sanitarne vode industrijskih podjetij v ZGO ter drugih odjemalcev v občini. Projekt je prvi primer izkoriščanja industrijske odpadne toplote za potrebe daljinskega ogrevanja pri nas. Količina toplogrednih plinov se bo s tem znižala za 1.500 ton na leto, poleg tega pa bodo v Metalu Ravne prihranili še nekaj električne energije, kjer bo sistem hlajenja manj obremenjen.

Projekt pomeni dolgoročno zanesljivo oskrbo s toploto, začetek zmanjševanja emisij toplogrednih plinov na območju Raven in občuten prispevek k trajnostnem razvoju ter kakovosti bivanja v občini. Zagon projekta je vsekakor pokazatelj uspešnega povezovanja industrije, izvajalca energetske oskrbe ter nenazadnje lokalne skupnosti, ki bo predvsem v prihodnjih letih z razvojem sistema izkoriščanja odpadne toplote ter s povečevanjem deleža le-te v sestavi proizvodnje toplote še aktivnejši uporabnik tega sistema. Tako Metal Ravne kot tudi Petrol Energetika si bosta prizadevala, da bo mesto Ravne na Koroškem postalo trajnostno jeklarsko mesto, ki bo služilo kot zgled za razvoj pametnih mest prihodnosti z vključevanjem industrijsko intenzivnih podjetij v iskanju novih poslovnih modelov in dvigovanju kvalitete življenja v lokalnih okoljih.

Mojca Kert, direktorica Petrola Energetike: "Na Koroškem se zavedamo pomena povezovanja interesov lokalnih skupnosti in industrije pri iskanju trajnostnih rešitev prehoda v nizkoogljično družbo. Med vire za daljinsko ogrevanje mesta Ravne in gospodarsko zaključenega območja nekdanje železarne Ravne smo v Petrolu Energetiki v sodelovanju z Metalom Ravne iz skupine SIJ uspešno zasnovali koristno izrabo odpadne toplote v procesu taljenja jekla. Visoko učinkoviti soproizvodnji toplote in električne energije, ki smo jo v toplarni Ravne uvedli leta 1999, v letošnjem letu dodajamo tehnološko toploto in s tem znižujemo rabo primarnega goriva. Podobne scenarije strateških partnerstev med gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi bomo širili tudi v ostalih regijah, ki si prizadevajo povečati delež samooskrbe v svojih lokalnih območjih."

Slavko Kanalec, direktor za tehnologijo, skupina SIJ: "Skupina SIJ je skladno s spremembami in razvojem slovenskega energetskega trga in trendi na evropskih trgih v zadnjem obdobju znatno znižala stroške energije. Naše izzive in priložnosti pa vidimo v obvladovanju celotnega življenjskega cikla energije, zato se ne osredotočamo samo na optimalno nabavo, temveč tudi na uporabo modernih tehnologij pri izrabi primarne energije ter izrabo »odpadne« toplote, ki v resnici ni odpadna, temveč tehnološka toplota, ki jo lahko, kot smo pokazali z nagrajenim projektom, s pridom izkoriščamo."

Samo Lečnik, vodja energetike, skupina SIJ: "V jeklarski industriji vidimo ogromen potencial v ponovni uporabi odpadne toplote bodisi za proizvodnjo električne energije bodisi za  daljinsko ogrevanje. Slovenske jeklarne se nahajajo ob mestih ali pa v mestih samih in zato pričakujemo, da bo industrijska odpadna toplota v teh mestih v naslednjih letih postala dopolnilni ali v določenih primerih celo primarni vir za daljinsko ogrevanje. Partnersko povezovanje naše družbe Metala Ravne in Petrola Energetike ni več vizija, temveč aktiven in kreativen lokalni proces vzpostavljanja trdnih temeljev za nadaljnji trajnostni razvoj mesta Ravne na Koroškem. Sodelovanje bo omogočilo izkoriščanje polnega potenciala lokalnega urbanega okolja zlasti na področju konkurenčnosti in gospodarske rasti ter zmanjšanja negativnih okoljskih vplivov."

 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.