Električna energija

Dejavnosti Petrola Energetike se v skladu z energetskim zakonom delijo na regulirane dejavnosti, ki obsegajo upravljanje distribucijskega omrežja, distribucija električne energije po distribucijskem omrežju na ZGO Ravne in Štore ter na tržne dejavnosti, ki obsegajo prodajo električne energije upravičenim odjemalcem, inženiring.

Gospodinjstva

Elektična energija

več informacij

Mali poslovni odjem

Električna energija

več informacij

Veliki poslovni odjem

Zemeljski plin

več informacij

Sestava primarnih virov za proizvodnjo električne energije

V skladu z Aktom o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS 10/15, 34/15) objavljamo sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2016 ter informacije o izpustih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

 

Viri informacij o vplivih na okolje:

ARSO www.arso.gov.si/
UL, FE www.fe.uni-lj.si/
UM, FERI https://feri.um.si/
AGEN RS www.agen-rs.si/
EIMV www.eimv.si/
IJS www.ijs.si/ijsw
SODO www.sodo.si/
SOPO www.eles.si/


Opomba:
Pri preračunu so upoštevani nacionalni preostali izpusti ogljikovega dioksida in nacionalna preostala količina radioaktivnih odpadkov v Sloveniji (Vir: Agencija za energijo RS, Uradni list RS, št. 10/15 - Priloga: Tabela sestave primarnih virov za proizvodnjo električne energije) ter količina POI v lasti Petrola d.d.

Slike: 
Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.